Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Vaikiškame spektaklyje – apie žodžio galią

Va­kar Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė nau­jau­sią sa­vo kū­ri­nį – ste­buk­lin­gą ir ma­giš­ką se­nio niurzg­lio gy­ve­ni­mo is­to­ri­ją vai­kams nuo 4 me­tų „Te­gy­vuo­ja Lam­ber­tas!“. Pa­sak re­ži­sie­riaus An­ta­no Glus­ki­no, tai – spek­tak­lis apie žo­džio ga­lią ir kaip ap­gal­vo­tai ir at­sa­kin­gai juos rei­kia var­to­ti.

 

Veiks­mas – ant ba­tu­to

 

Ka­dan­gi šiuo me­tu vyks­ta bai­gia­mie­ji Šiau­lių dra­mos teat­ro Ma­žo­sios sa­lės at­nau­ji­ni­mo dar­bai, spek­tak­lio pri­sta­ty­mas su­reng­tas „Nai­sių va­sa­ros“ teat­ro ir bend­ruo­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se.

 

Spek­tak­lio „Te­gy­vuo­ja Lam­ber­tas!“ prem­je­ra vyks sau­sio 28 die­ną 12 va­lan­dą Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je.

 

Pa­sak No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos, spek­tak­lis yra pri­tai­ky­tas bū­tent ne­di­de­lei sa­lei. Be­veik vi­sas spek­tak­lio veiks­mas vyks­ta ne ant sce­nos, o ant di­de­lio ba­tu­to ir ap­link jį. Spek­tak­ly­je taip pat bus in­te­rak­ty­vių mo­men­tų, kai ak­to­riai eis prie ma­žų­jų žiū­ro­vų ir ro­dys triu­kus.

 

Ak­to­riai In­ga Jar­ko­va, Se­ve­ri­nas Nor­gai­la, Anup­ras Ju­cius ir Si­mo­nas Lu­ne­vi­čius sa­ko, kad vi­są re­pe­ti­ci­ją pra­leis­ti ant ba­tu­to – yra ką veik­ti. Šo­ki­nė­ti, var­ty­tis kūl­vers­čiais, kur­ti per­so­na­žą, žong­li­ruo­ti ir ne­pa­mirš­ti teks­to nė­ra taip leng­va, kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio.

 

Triu­kų mo­kė iliu­zio­nis­tas

 

Spek­tak­ly­je ne­ma­žai tra­di­ci­nio cir­ko ele­men­tų – nuo klou­niš­kų kos­tiu­mų (dai­li­nin­kė An­že­li­ka Šul­cai­tė), gri­mo iki žong­li­ra­vi­mo ir ma­giš­kų triu­kų. Pas­ta­ruo­ju klau­si­mu ak­to­rius kon­sul­ta­vo iliu­zio­nis­tas Ma­rio Ta­ra­si­ni.

 

Iliu­zio­nis­tui tai ne pir­mas kar­tas, kai ten­ka kon­sul­tuo­ti ak­to­rius, yra te­kę dirb­ti ir ki­tuo­se teat­ruo­se, bet su šio spek­tak­lio ak­to­riais, pa­sak M. Ta­ra­si­ni, dirb­ti bu­vo leng­viau­sia, jie bu­vo im­lūs ir stro­pūs mo­ki­niai.

 

Iliu­zio­nis­tas kar­tu su re­ži­sie­riu­mi at­rin­ko aš­tuo­nis triu­kus, ku­riuos žiū­ro­vai iš­vys spek­tak­ly­je. M. Ta­ra­si­ni pra­kti­ko­je tai pir­mas kar­tas, kai jo pa­mo­ky­ti ak­to­riai ro­dys tiek daug triu­kų.

 

Žong­li­ra­vi­mo me­nas ne nau­jie­na Klai­pė­dos jau­ni­mo teat­ro ak­to­riui S. Lu­ne­vi­čiui.

 

„Tu­riu pa­dė­ko­ti sa­vo dės­ty­to­jui Li­nui Zu­bei, ku­ris pa­dė­jo žong­li­ra­vi­mo pa­ma­tus vi­sai mū­sų gru­pei. Po to – dar vi­sa­ga­lis in­ter­ne­tas ir po­ra žmo­nių iš už­sie­nio, su ku­riais, be­je, su­si­pa­ži­nau Šiau­liuo­se“, – pa­klaus­tas, kur mo­kė­si žong­li­ra­vi­mo, sa­kė ak­to­rius.

 

Lam­ber­to vaid­me­nį ku­rian­tis S. Nor­gai­la sa­ko, kad dirb­ti su šau­nia tru­pe bu­vo la­bai įdo­mu, bu­vo daug lais­vės, lei­do sau klys­ti, ieš­ko­ti, juo­kau­ti, dis­ku­tuo­ti su re­ži­sie­riu­mi.

 

„Blo­gie­čio“ vaid­me­nį ku­rian­tis A. Ju­cius spek­tak­ly­je „kal­ba“ tik švil­pu­ku. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je į klau­si­mus jis taip pat at­sa­ki­nė­jo švil­pau­da­mas. Ar pa­ti­ko kur­ti šį vaid­me­nį? A. Ju­cius pri­ta­ria­mai link­te­lė­jo gal­vą ir su­švil­pė. Pak­laus­tas apie „blo­giu­ko“ vaid­me­nį, ak­to­rius ges­tais ir švil­pi­mu sten­gė­si įro­dy­ti, kad jis nė­ra blo­gie­tis.

 

Kaip ir ki­ti ak­to­riai, I. Jar­ko­va spek­tak­ly­je ku­ria du vaid­me­nis. Vie­nas iš jų – Lam­ber­to sū­nė­no, be­si­sten­gian­čio pa­kenk­ti dė­dei ir už­val­dy­ti jo tur­tą.

 

„Jau vien vai­din­ti vy­rą yra sma­gu, nes tai – ga­li­my­bė nu­tol­ti nuo sa­vęs. Teat­re la­bai daž­nai lip­do­mos eti­ke­tės – kaip at­ro­dai, to­kį ir vaid­me­nį ski­ria. Jei esi vai­kiš­kų bruo­žų, tai vi­są gy­ve­ni­mą, kol ne­pa­sen­si, vai­din­si mer­gai­tes. O čia bu­vo sma­gu, kad ga­vau ryš­kų, la­bai nu­to­lu­sį nuo ma­nęs vaid­me­nį, ku­rio kū­ry­bai bu­vo daug erd­vės“, – sa­kė I. Jar­ko­va.

 

Žo­džio ga­lia

 

Spek­tak­lis su­kur­tas pa­gal gar­sių­jų „Či­po­li­no nuo­ty­kių“ kū­rė­jo ita­lų ra­šy­to­jo Dža­nio Ro­da­rio apy­sa­ką-pa­sa­ką „Du­syk gy­ve­no ba­ro­nas Lam­ber­tas“.

 

Spek­tak­lis „Te­gy­vuo­ja Lam­ber­tas!“ – apie se­nu­tė­lį tur­tuo­lį ba­ro­ną Lam­ber­tą, ku­ris, ieš­ko­da­mas am­ži­no­jo gy­ve­ni­mo re­cep­to, nu­girs­ta dy­ku­mos iš­min­čiaus žo­džius, kad „žmo­gus, ku­rio var­das mi­ni­mas, iš­lie­ka gy­vas“. Lam­ber­tas tai su­pran­ta la­bai tie­sio­giai, nu­sam­do du žmo­nes ir lie­pia jiems nuo­lat kar­to­ti jo var­dą: „Lam­ber­tas, Lam­ber­tas, Lam­ber­tas.“

 

Įvyks­ta ste­buk­las – ba­ro­nas ne tik ne­mirš­ta, bet ir pra­de­da jau­nė­ti, iš šim­ta­me­čio se­nu­ko pa­virs­ta ža­viu jau­nuo­liu. Ta­čiau paaiš­kė­ja, kad to­bu­lai be­si­pil­dan­ti sva­jo­nė ga­li grei­tai pa­virs­ti nu­si­vy­li­mu.

 

„Spek­tak­lis apie tai, ko­kią di­de­lę ga­lią tu­ri iš­tar­tas žo­dis, kaip yra svar­bu tei­sin­gai su­pras­ti, ką reiš­kia žo­dis, ir at­sa­kin­gai jį tar­ti“, – sa­kė spek­tak­lio re­ži­sie­rius A. Glus­ki­nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

2018 m. sausio 23 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

birželio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis