Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Teatro salė uždaroma remontui

Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Di­džio­ji sa­lė už­da­ro­ma re­mon­tui. Spek­tak­liai vyks Šiau­lių kul­tū­ros cent­re ir Ma­žo­jo­je teat­ro sa­lė­je. Pla­nuo­ja­ma, kad at­nau­jin­tas teat­ras du­ris pra­vers ki­tų me­tų sau­sį.

 

Pa­keis dvi sa­lės

 

Sa­vait­ga­lį Di­džio­jo­je teat­ro sa­lė­je bu­vo pa­ro­dy­ti pa­sku­ti­niai šio se­zo­no spek­tak­liai. Ge­gu­žės 18 die­ną spek­tak­lis „Duon­ke­pio žmo­na“ ir 19 die­ną – „Mei­lė po guo­bo­mis“ jau per­si­kels į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą.

 

Pa­sak Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro di­rek­to­riaus Au­ri­mo Žvi­nio, žiū­ro­vai teat­re dar ga­lės ap­si­lan­ky­ti ge­gu­žės 20 die­ną, kai teat­ras da­ly­vaus Mu­zie­jų nak­ties ren­gi­ny­je ir taps gy­vų per­so­na­žų mu­zie­ju­mi.

 

Di­džią­ją sa­lę teat­re pus­me­čiui pa­keis Ma­žo­ji sa­lė. Pir­mo­ji prem­je­ra Ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks ge­gu­žės 27–28 die­no­mis, čia bus ro­do­ma Al­do Ni­co­laj dvie­jų da­lių dra­ma „Ru­dens is­to­ri­ja“ (re­ži­sie­rius – Juo­zas Ži­bū­da). Sek­ma­die­nį vyk­sian­tis spek­tak­lis bus skir­tas ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.

 

„Ma­žo­ji sa­lė pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mą. Ma­ža­sis bro­lis pe­rims di­džio­jo bro­lio krū­vį“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Di­džia­jai sa­lei pri­tai­ky­tus spek­tak­lius žiū­ro­vai ga­lės pa­ma­ty­ti Kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je.

 

„Žiū­ro­vams gal bus ne­pa­to­gu blaš­ky­tis tarp Ma­žo­sios sa­lės ir Kul­tū­ros cent­ro, šio­kia to­kia pai­nia­va, bet tai – neiš­ven­gia­my­bė, ki­to ke­lio nė­ra. Iš anks­to ga­li­ma at­si­pra­šy­ti žiū­ro­vų dėl ne­pa­to­gu­mų. La­bai ti­kiuo­si ir vi­liuo­si, kad jų ne­pra­ra­si­me“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Teat­ras re­mon­to me­tu Šiau­liuo­se pla­nuo­ja ro­dy­ti 3–4 spek­tak­lius per sa­vai­tę: „Bū­si­me la­biau pri­vers­ti gal­vo­ti apie gast­ro­les – kai ne­tu­ri na­mų, tu­ri gast­ro­liuo­ti. Ki­ta ver­tus, ne vi­si spek­tak­liai dėl tech­ni­nių spren­di­mų ga­li bū­ti ro­do­mi tiek Kul­tū­ros cent­re, tiek Ma­žo­jo­je sa­lė­je.“

 

Di­džio­ji sa­lė, su­re­mon­tuo­ta sce­na, at­nau­jin­tos pir­mo­jo ir ant­ro­jo aukš­to fo­jė žiū­ro­vams tu­rė­tų bū­ti at­ver­tos 2018 me­tų sau­sį.

 

Per tą lai­ką žiū­ro­vų sa­lės in­ter­je­ras bus pa­keis­tas „nuo iki“: elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, vė­di­ni­mo, prieš­gais­ri­nė sis­te­mos, ap­dai­la, ki­li­mi­nės dan­gos, švies­tu­vai, du­rys, veid­ro­džiai. Jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja skirs fi­nan­sa­vi­mą, iš da­lies bus at­nau­jin­ta ir įran­ga: gar­sas, ap­švie­ti­mas, spe­cia­lie­ji efek­tai.

 

Pa­sak A. Žvi­nio, sa­lė re­mon­to nė­ra ma­čiu­si maž­daug ke­tu­ris de­šimt­me­čius.

 

Ke­li eta­pai

 

Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai teat­re, pra­dė­ti 2013 me­tais, vyks­ta ke­liais eta­pais. Bu­vo at­lik­tas sto­gų su pri­ly­do­mą­ja dan­ga re­mon­tas, šil­dy­mo sis­te­mų ir ši­lu­mi­nių punk­tų pa­kei­ti­mas, šil­tin­tos sie­nos, re­mon­tuo­ti šlai­ti­niai sto­gai, įreng­tos prie­ki­nio fa­sa­do da­lies sta­ty­bi­nės konst­ruk­ci­jos.

 

Dar­bai pa­sta­to vi­du­je tę­sis iki 2018 me­tų pa­bai­gos: sta­ty­bi­nin­kai per­si­kels į Ma­žą­ją sa­lę, gri­mo kam­ba­rius.

 

Teat­ro re­mon­tas vyks­ta už Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šas. Bend­ra dar­bų su­ma, pa­sak A. Žvi­nio, – per 1 mi­li­jo­ną eu­rų.

 

„Sten­gia­mės, kad tai bū­tų neei­li­nė įstai­ga, sie­kia­me su­kur­ti jau­kų ir so­li­dų įvaiz­dį’“, – apie teat­ro pa­si­kei­ti­mus sakė di­rek­to­rius.

 

Šių me­tų ato­sto­gas Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras pra­dės bir­že­lio 17 die­ną. Į dar­bus grįš rugp­jū­čio 1-ąją, o pir­mą­jį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį vyks į tra­di­ci­nes gast­ro­les Pa­lan­go­je.

 

„Va­sa­ros me­tu su­rink­ti žiū­ro­vų Šiau­liuo­se bū­tų be­pras­miš­ka. Jau da­bar, at­ši­lus orams, bi­lie­tų par­da­vi­mai kri­to. Tai – kiek­vie­nų me­tų ženk­lai, nes vi­sa­da pa­va­sa­ris mums – šti­lio me­tas, va­sa­rą il­si­mės, o ru­de­nį ir žie­mą yra dar­bo pi­kas“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

VŠDT salė (nuotr. G. Baranausko) VŠDT vadovas Aurimas Žvinys (nuotr. G. Baranausko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. gegužės 17 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

birželio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis