Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Teatro dienos proga – gėlės ir dovanos aktoriams

Sek­ma­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė teat­ro die­na. Ak­to­riams ir teat­ro my­lė­to­jams skam­bė­jo džia­zo kon­cer­tas, at­lie­ka­mas Re­mi­gi­jaus Ran­čio su­bur­to or­kest­ro, dai­na­vo Mig­lė Vil­čiaus­kai­tė-Mig­lo­ko, šo­ko lin­di­ho­po šo­kė­jai „Part­ners“.

 

Po nuo­tai­kin­go kon­cer­to ant sce­nos bu­vo pa­kvies­ti vi­si šio teat­ro ak­to­riai.

 

„Teat­ras mus pa­ky­lė­ja virš kas­die­ny­bės kur­ti gro­žį. Gar­sus is­pa­nų dra­ma­tur­gas Ri­kar­do de la Ve­ga yra pa­sa­kęs: „Jė­ga nu­ga­li jė­gą. Gro­žis nu­ga­li vis­ką.“ Svei­ki­nu vi­sus, ku­rie sa­vo min­ti­mis, dar­bais, žo­džiais ku­ria, puo­se­lė­ja teat­ro me­ną, ku­rie sau­go šį tra­pų gro­žio pa­sau­lį“, – svei­kin­da­mas ko­le­gas sa­kė teat­ro di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys.

 

Iš­kil­min­gą Tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos šven­tę ve­dęs ak­to­rius ir pe­da­go­gas Juo­zas Ži­bū­da sa­kė, kad šiais me­tais dra­mos teat­ras iš­si­kė­lė mi­si­ją bend­rau­ti, suar­tė­ti su mies­tu ir pa­si­džiau­gė, kad mies­tas at­si­lie­pė į „teat­ro šauks­mą“.

 

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės 600 eu­rų pri­zus ge­riau­siems vy­ro ir mo­ters vaid­me­nų at­li­kė­jams: In­gai Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei – už Liu­bos vaid­me­nį, Au­ri­mui Žvi­niui – už Pet­ro Ve­ly­kio vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“.

 

Dė­ko­da­ma už pre­mi­ją I. Nor­ku­tė-Žvi­nie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad tą die­ną jai tai ne­bu­vo staig­me­na, mat ži­niask­lai­da apie pre­mi­jas pra­ne­šė dar penk­ta­die­nį. Ak­to­rė dė­ko­jo Ai­dui Gi­nio­čiui, re­ži­sie­riui, pa­ti­kė­ju­siam jai Liu­bos vaid­me­nį, ko­le­goms ir že­mai nu­si­len­kė žiū­ro­vams. „Be jū­sų akių, džiaugs­mo ir aša­rų mes – nie­kas“, – sa­kė ak­to­rė.

 

A. Žvi­niui Sa­vi­val­dy­bės pre­mi­ja skir­ta ant­rą kar­tą, I. Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei – penk­tą.

 

AB „Nau­jo­ji rū­ta“ sal­džiais pri­zais ap­do­va­no­jo sa­va­no­rius, tal­ki­nu­sius teat­rui, da­ly­va­vu­sius teat­ro edu­ka­ci­nė­je veik­lo­je, – Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vius.

 

Ak­to­rių gil­di­ja dė­ko­jo ir pri­zus įtei­kė kal­bi­nin­kei, pe­da­go­gei Re­gi­nai Pet­ke­vi­čie­nei ir ma­ža­jam ak­to­riui Mo­tie­jui Ta­ma­šaus­kui.

 

Spor­to pre­kių par­duo­tu­vė „S-Spor­tas“ įstei­gė pri­zą nau­jam teat­ro dar­buo­to­jui, ku­ris, pa­sak J. Ži­bū­dos, „ne­pa­bū­go kos­mi­nio su­dė­tin­gu­mo spek­tak­lio „Ma­ža­sis prin­cas“ de­ko­ra­ci­jų ga­my­bos ir jas pa­ga­mi­no“, – šalt­kal­viui Gin­tau­tui Vil­ki­nui.

 

„S-Spor­tas“ taip pat ap­do­va­no­jo Na­po­leo­no Lie­tu­vio vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“ su­kū­ru­sį Au­ri­mą Pin­tu­lį ir „Ma­ža­ja­me prin­ce“ Pi­lo­tą, Ka­ra­lių, Gir­tuok­lį, Gar­bėt­roš­ką ir Ži­bin­ti­nin­ką vai­di­nu­sį Da­lių Jan­čiaus­ką.

 

„Cent­ro šo­ko­la­di­nė“ įstei­gė pri­zą no­mi­na­ci­jai „Me­tų at­gi­mi­mas“. Jis įteik­tas rū­bi­nin­kei Jo­lan­tai Jan­čiaus­kie­nei.

 

„Do­va­nų krau­tu­vė­lės“ ma­žo­ji at­sto­vė di­džiu­lę do­va­nų dė­žę įtei­kė ak­to­rei In­gai Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei.

 

Gro­žio na­mai „Mer­ci mer­ci“ už Onos vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“ ap­do­va­no­jo ak­to­rę Eg­lę Sta­ni­šaus­kai­tę.

 

Klu­bas „Šiau­lie­tė“ pri­zu ap­do­va­no­jo ak­to­rę Jū­ra­tę Bud­riū­nai­tę už Ber­na­de­tės vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Vi­su grei­čiu at­gal!“ Už Ane­tės vaid­me­nį ta­me pa­čia­me spek­tak­ly­je No­me­dą Bė­čiū­tę ap­do­va­no­jo „Tic­ket mar­ket“.

 

Pas­vei­kin­ti ko­le­gų su Teat­ro die­na ant sce­nos ko­pė bu­vę teat­ro va­do­vai: Vy­tau­tas Juš­kus, Egi­di­jus Lap­kus, Arū­nas Va­si­liaus­kas, An­ta­nas Venc­kus.

 

Teat­rui gė­lių ir do­va­nų taip pat įtei­kė įmo­nės „Diab“ va­do­vas Ma­rius Bal­vo­čius, kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja, ban­kas „Ci­ta­de­lė“, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė.

 

Lin­di­ho­po gru­pės „Part­ners“ šo­kė­jai vai­dy­ba ir žais­min­gu­mu ne­nu­si­lei­do tik­riems ak­to­riams. Po kon­cer­to ant sce­nos iš­si­ri­kia­vo Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai. Su pro­fe­si­ne šven­te ko­le­gas svei­ki­no teat­ro di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys. Ak­to­rių gil­di­ja ap­do­va­no­jo kal­bi­nin­kę Re­gi­ną Pet­ke­vi­čie­nę. Ak­to­rę In­gą Nor­ku­tę-Žvi­nie­nę ypač pra­džiu­gi­no ne­ti­kė­ta rė­mė­jų do­va­na. Pas­vei­kin­ti ak­to­rių su Tarp­tau­ti­ne teat­ro die­na su­si­rin­ko pil­na sa­lė žiū­ro­vų. Kaip ir po spek­tak­lių jie my­li­miems ak­to­riams plo­jo at­si­sto­ję.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

2017 m. kovo 28 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

birželio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis