Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Teatras rodys paskutinę sezono premjerą

Sa­vait­ga­lį Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je bus vai­di­na­ma pa­sku­ti­nė šio se­zo­no prem­je­ra – dvie­jų da­lių dra­ma „Ru­dens is­to­ri­ja“ (re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da). Sek­ma­die­nio spek­tak­lis bus skir­tas ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko ju­bi­lie­jui.

 

Va­kar spek­tak­lį kū­ry­bi­nė tru­pė pri­sta­tė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Pa­sak teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, tai – pir­ma­sis spek­tak­lis, su­kur­tas spe­cia­liai Ma­ža­jai sce­nai, ku­ri pra­ve­ria du­ris po re­mon­to.

 

Sek­ma­die­nį spek­tak­lis bus skir­tas ak­to­riaus V. Ba­ra­naus­ko, prem­je­ro­je įkū­ni­jan­čio pa­gy­ve­nu­sį vy­rą Li­be­ro Bo­ka, 70-me­čiui.

 

Spek­tak­lio re­ži­sie­rius ir su­ma­ny­to­jas – ak­to­rius Juo­zas Ži­bū­da. Spek­tak­ly­je vai­di­na Vla­das Ba­ra­naus­kas (Li­be­ro Bo­ka), Sau­lius Eduar­das Pau­liu­ko­nis (Lui­džis Pal­ja), Sil­vi­ja Po­vi­lai­ty­tė, Ire­na Liu­ti­kai­tė (Amb­ra). Ak­to­riams tal­ki­na ir gy­vai gro­ja vio­lon­če­li­nin­kas Al­gi­man­tas Za­ka­ras.

 

Spek­tak­lis su­kur­tas pa­gal ita­lų dra­ma­tur­go Al­do Ni­co­laj pje­sę „Ge­le­ži­niai žmo­nės“. Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, prem­je­ra skir­ta vy­res­nio­sios kar­tos žiū­ro­vams, spek­tak­ly­je jie ras sau ar­ti­mų da­ly­kų. „Ru­dens is­to­ri­ja“ – gy­ve­ni­miš­ka, jaut­ri ir kar­tu grau­džiai liūd­na gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį pa­si­tin­kan­čių žmo­nių is­to­ri­ja. Pje­sės he­ro­jai nu­spren­džia pa­tys pa­si­rū­pin­ti vie­nas ki­tu ir su­ran­da ro­man­tiš­ką išei­tį – pa­bėg­ti.

 

J. Ži­bū­da kū­ry­bi­nį pro­ce­są pa­va­di­no gy­ve­ni­mo šven­te. Iš pra­džių re­pe­ta­vo sa­vo ma­lo­nu­mui, o vė­liau kū­ry­bi­nis pro­jek­tas išau­go į teat­ro spek­tak­lį.

 

„Džiau­giuo­si, kai ma­tau, kaip ak­to­riai stai­ga at­si­nau­ji­na. Teat­re yra daug žmo­nių, ku­rie vi­są gy­ve­ni­mą yra ati­da­vę teat­rui, bet teat­ro for­tū­na į juos at­si­su­ku­si ne vi­su vei­du. No­rė­jo­si tą for­tū­ną pa­suk­ti vei­du į juos ir pa­sa­ky­ti: jūs pa­tys sa­vi­mi esa­te gra­žūs“, – sa­kė J. Ži­bū­da.

 

„Jau­čiu nau­ją da­ly­ką gy­ve­ni­me – sė­džiu, nie­kur ne­sku­bu, to­kia ra­my­bė. Juo­zas ma­ne gra­žiai nu­so­di­no į ty­lą ir ra­my­bę, pra­de­du dau­giau mąs­ty­ti ir gal dau­giau su­pras­ti“, – sa­kė S. E. Pau­liu­ko­nis.

 

S. Po­vi­lai­ty­tė vai­di­na 65 me­tų mo­te­rį: „Juo­zas sten­gė­si ma­ne kuo dau­giau už­tu­šuo­ti – am­ži­nai links­mą, le­kian­čią, kva­to­jan­čią. Nu­tū­piau ant že­mės, pa­sto­vė­jau. Esu la­bai lai­min­ga, kad ga­vau vaid­me­nį – ma­no am­žiaus mo­te­rims su vaid­me­ni­mis la­bai striu­ka, o ma­no ak­to­ri­nis troš­ku­lys yra la­bai gi­lus ir vi­sa­pu­siš­kas.“ vaidmenį ak­to­rė ža­dė­jo skir­ti sa­vo be­veik 89-erių me­tų mo­ky­to­jai Ire­nai Vai­tie­kai­tie­nei, vi­suo­met opt­mis­tiš­kai, nie­ka­da ne­si­skun­džian­čiai.

 

Sce­nog­ra­fas, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Vil­man­tas Damb­raus­kas pir­mą kar­tą kū­rė pro­fe­sio­na­lia­me teat­re. Spek­tak­lio veiks­mas vyks­ta Ita­li­jos mies­to mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne. V. Damb­raus­kas pra­šė drau­gų fo­tog­ra­fuo­ti ne tu­ris­ti­nes Ita­li­jos vie­tas, o sie­nas, gra­fi­čius ir kū­rė nau­do­da­mas at­siųs­tas nuo­trau­kas. „Re­zul­ta­tu esu pa­ten­kin­tas“, – įver­ti­no V. Damb­raus­kas.

 

V. Ba­ra­naus­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bai­gė kvie­ti­mu į „Ju­bi­lie­ji­nį ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko „Žai­bo“ šaš­kių tur­ny­rą-dė­ka­vo­ji­mą Teat­ro Rau­do­na­ja­me kam­pe­ly­je“, ku­ris vyks pir­ma­die­nį.

 

Spek­tak­lio „Ru­dens is­to­ri­ja“ cent­re – tri­jų vy­res­nio am­žiaus žmo­nių kas­die­ny­bė (nuotr. G. Baranausko) Spek­tak­lio re­ži­sie­riaus Juo­zo Ži­bū­dos tei­gi­mu, „Ru­dens is­to­ri­jo­je“ svar­biau­sia yra žmo­giš­ka­sis ry­šys (nuotr. G. Baranausko) Spek­tak­lį pri­sta­tė (iš kai­rės) Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė, ak­to­riai Sau­lius Eduar­das Pau­liu­ko­nis, Sil­vi­ja Po­vi­lai­ty­tė, Vla­das Ba­ra­naus­kas, re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da, sce­nog­ra­fas, kos­tiu­mų dai­li­nin­kas Vil­man­tas Damb­raus­kas (nuotr. G. Baranausko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. gegužės 26 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

liepos 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis