Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Teatras rengiasi naujajam sezonui ir ieško patalpų

Rug­sė­jo 22-ąją Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras (VŠDT) pra­de­da 87-ąjį se­zo­ną. Iki Nau­jų­jų me­tų pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti ke­tu­rias prem­je­ras. Di­džiau­sias gal­vos skaus­mas teat­ro di­rek­to­riui Au­ri­mui Žvi­niui – kur ro­dy­ti spek­tak­lius, nes teat­ro Di­džio­ji sa­lė bus re­mon­tuo­ja­ma iki ki­tų me­tų.

 

Se­zo­ną ati­da­rys mies­tie­čiai

 

„Šio se­zo­no pa­grin­di­nė min­tis – šiek tiek ki­tu kam­pu žvelg­ti į tra­di­ci­nius ar­ba jau ži­no­mus da­ly­kus“, – sa­ko teat­ro va­do­vas A. Žvi­nys. Ki­taip teat­ras pa­žvelgs ir į nau­jo­jo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę. Rug­sė­jo 21 die­ną pa­ts teat­ras „išeis“ į mies­to erd­ves, skir­tin­go­se vie­to­se vyks vi­suo­ti­nė se­zo­no ati­da­ry­mo ak­ci­ja – per­for­man­sas „Se­zo­nas ati­da­ry­tas!“.

 

Pa­sak A. Žvi­nio, se­zo­no ati­da­ry­mą no­ri­ma ati­duo­ti į mies­tie­čių – teat­ro žiū­ro­vų ran­kas. Teat­ro ko­lek­ty­vas, ei­da­mas per mies­tą, pra­šys, kad se­zo­ną ati­da­ry­tų skir­tin­gų pro­fe­si­jų, am­žiaus žmo­nės. Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja pa­na­šės į Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mą, ku­ris vil­ni­ja per vi­są pa­sau­lį. Pla­nuo­ja­mos vie­šos ne­ti­kė­tos, pro­vo­ka­ci­nės ak­ci­jos.

 

Spek­tak­lių se­zo­ną teat­ras pra­dės nau­jau­siais praei­to se­zo­no dar­bais. Rug­sė­jo 22 die­ną Ma­žo­jo­je sa­lė­je žiū­ro­vai iš­vys Al­do Ni­ko­laj „Ru­dens is­to­ri­ją“ (re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da), rug­sė­jo 23 die­ną – Šiau­lių kul­tū­ros cent­re – Mi­cha­lo Walc­za­ko „Ka­syk­lą“ (re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma), o rug­sė­jo 24 die­ną – Ma­riu­so von Mayen­bur­go „Skulp­tū­rą“ (re­ži­sie­rius Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius).

 

Nau­jo­jo se­zo­no re­pe­ti­ci­jos teat­re pra­si­dė­jo nuo rugp­jū­čio pra­džios. Iki Nau­jų­jų me­tų teat­ras yra nu­ma­tęs ke­tu­rias prem­je­ras.

 

Pir­mą­ją se­zo­no prem­je­rą – de­tek­ty­vi­nę tra­gi­ko­me­di­ją „Iš­rink­tie­ji“ – nu­ma­to­ma pa­ro­dy­ti spa­lio 27 die­ną. Spek­tak­lis ku­ria­mas ko­lek­ty­vi­nės kū­ry­bos prin­ci­pu: vi­si spek­tak­lio da­ly­viai tam­pa ly­gia­ver­čiais par­tne­riais. Spek­tak­lio re­ži­sie­rė Mo­ni­ka Kli­mai­tė, dra­ma­tur­gė Gab­rie­lė La­ba­naus­kai­tė.

 

Lapk­ri­čio pra­džio­je nu­ma­to­ma la­bo­ra­to­ri­nio spek­tak­lio „Teis­mo klai­da“ prem­je­ra. Spek­tak­lį pa­gal Fio­do­ro Dos­to­jevs­kio „Bro­lių Ka­ra­ma­zo­vų“ ro­ma­no 12 kny­gą „Teis­mo klai­da“ re­ži­suo­ja bir­že­lį teat­re vy­ku­sių kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių va­do­vas Igo­ris Ly­so­vas.

 

Ka­lė­di­nė prem­je­ra bus skir­ta ma­žie­siems žiū­ro­vams. Re­ži­sie­rius An­ta­nas Glus­ki­nas pri­sta­tys Gian­ni Ro­da­ri pje­sę „Ne­kar­tą gy­ve­no ba­ro­nas Lam­ber­tas“. Vai­di­ni­mas bus pa­pil­dy­tas šo­kio ir ak­ro­ba­ti­niais cir­ko ele­men­tais.

 

Bend­rą pro­jek­tą – ame­ri­kie­čių dra­ma­tur­gės Mar­os Ire­ne Fornés pje­sę „Dumb­las“ – VŠDT įgy­ven­dins re­ži­sie­rius iš JAV Aa­ro­nas Kah­nas ir sce­nog­ra­fė Go­da Pa­le­kai­tė.

 

Ne­tu­ri pa­tal­pų

 

Di­dy­sis A. Žvi­nio rū­pes­tis – re­mon­tuo­ja­ma Di­džio­ji sa­lė. Pla­nuo­ja­ma, kad dar­bai bus baig­ti ki­tų me­tų sau­sį.

 

„Sa­vo veik­lą bu­vo­me nu­ta­rę kel­ti į Šiau­lių kul­tū­ros cen­tą, bet da­bar jau kal­ba­ma, kad ir Kul­tū­ros cent­ras už­da­ro­mas re­mon­tui, to­dėl grei­čiau­siai ne­tu­rė­si­me erd­vės, kur ro­dy­ti spek­tak­lius. Tai – di­džiau­sias gal­vos skaus­mas. Pag­rin­di­nis mū­sų pa­gal­bi­nin­kas bus Ma­žo­ji sa­lė, bai­gia­me su­si­tar­ti su An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ja – mo­kyk­lo­je yra lais­va ak­tų sa­lė, jo­je ak­to­riai re­pe­tuos nau­jus pa­sta­ty­mus, ga­li bū­ti, kad ro­dys ir spek­tak­lius“, – sa­ko teat­ro va­do­vas.

 

Pla­nuo­ja­ma, kad šį se­zo­ną teat­ras daž­niau vyks gast­ro­lių.

 

„Krū­vis yra di­de­lis. Ne­tu­rint pa­tal­pų at­ro­do, kad lau­kia mi­si­ja neį­ma­no­ma, bet mes ban­dy­si­me ją įveik­ti“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Vi­sų pla­nų, nu­ma­ty­tų po Nau­jų­jų me­tų, teat­ro va­do­vas dar neatsk­lei­džia, nes neaiš­kus fi­nan­sa­vi­mas.

 

Išs­kir­ti­nė se­zo­no prem­je­ra bus skir­ta vals­ty­bės 100-ečiui. Į Šiau­lius at­vyks re­ži­sie­rius iš Ber­ly­no Ni­ko­las Darnstädt su sa­vo ko­man­da – dai­li­nin­kais, kom­po­zi­to­riu­mi. Vo­kie­tis sta­tys spek­tak­lį pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus pje­sę „Min­dau­gas“.

 

„Re­ži­sie­rius jau yra ga­vęs pje­sės ver­ti­mą. No­ri­si, kad į Lie­tu­vos is­to­ri­ją bū­tų pa­si­žiū­rė­ta ki­tu kam­pu, at­vi­ru žvilgs­niu“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Šį se­zo­ną bus per­mai­nų ir tru­pė­je. Pa­sak teat­ro va­do­vo, šiuo me­tu re­pe­tuo­jan­ti re­ži­sie­rė Mo­ni­ka Kli­mai­tė į Šiau­lius pa­si­kvie­tė tris jau­nus ak­to­rius, ku­rie ban­dys įsi­lie­ti į ko­lek­ty­vą.

 

„Vy­riau­sios kar­tos ak­to­riai po tru­pu­tį ma­ži­na krū­vį, at­si­ran­da erd­vės nau­jiems žmo­nėms. Ban­do­me ras­ti komp­ro­mi­są – ne­kirs­ti ša­kos“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. rugpjūčio 29 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

liepos 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis