Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Spektaklis ieškos žiaurumo prigimties

Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras (VŠDT) penk­ta­die­nį kvie­čia į pir­mą­ją se­zo­no prem­je­rą – vie­nos da­lies de­tek­ty­vi­nę tra­gi­ko­me­di­ją „Iš­rink­tie­ji“ (N-14). Ak­to­riai sce­no­je at­skleis žiau­ru­mo la­bo­ra­to­ri­ją.

 

Iš­sis­ki­ria kū­ri­mo pro­ce­su

 

Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­ro­dy­ta spek­tak­lio iš­trau­ka. Pir­miau­sia ek­ra­ne trum­pais vaizdais pri­sta­ty­ti „Ge­riau­sio me­tų žmo­gaus“ rin­ki­mų no­mi­nan­tai – spek­tak­lio he­ro­jai.

 

Vaiz­das per­si­kė­lė į sce­ną. Prie pa­deng­to sta­lo pra­dė­jo rink­tis he­ro­jai, pa­kvies­ti į „Ge­riau­sio me­tų žmo­gaus“ ap­do­va­no­ji­mus. At­mos­fe­ra – ne­rū­pes­tin­ga. Vė­liau ją pa­keis ne­ti­kė­tas įvy­kis: pa­si­gir­dęs pra­ne­ši­mas, kad tarp su­si­rin­ku­sių­jų yra žu­di­kas ar žu­di­kė.

 

Pa­sak Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, „Iš­rink­tie­ji“ iš­si­ski­ria kū­ri­mo pro­ce­su, ku­ris įvar­di­ja­mas kaip me­ni­nis ty­ri­mas.

 

„Kū­rė­jai te­mą ti­ria pa­si­rink­ti­niais me­to­dais: ty­ri­mais, fi­lo­so­fi­ja, ga­li kvies­tis į pa­gal­bą me­ni­nin­kus ar­ba ki­tų sri­čių at­sto­vus“, – sa­kė N. Šat­kaus­kie­nė.

 

Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re spek­tak­lis, įvar­di­ja­mas me­ni­niu ty­ri­mu, bus ro­do­mas pir­mą kar­tą. Iš ki­tų iš­ski­ria ko­lek­ty­vi­nė kū­ry­ba: jį vie­nu me­tu kū­rė re­ži­sie­rė, dra­ma­tur­gė, ak­to­riai.

 

Prieš re­pe­ti­ci­jas dra­ma­tur­gė ir pje­sės au­to­rė Gab­rie­lė La­ba­naus­kai­tė tu­rė­jo tik kar­ka­są, siu­že­to rė­mus. Teks­tas, iš da­lies ir per­so­na­žai bu­vo ko­re­guo­ja­mi kū­ry­bi­nio pro­ce­so me­tu. Dra­ma­tur­gė re­pe­ti­ci­jo­se už­ra­ši­nė­jo iš­sa­ky­tas min­tis, dis­ku­ta­vo su kū­ry­bi­ne gru­pe. Ko­man­dą kon­sul­ta­vo psi­cho­lo­gė Vai­va Kli­mai­tė.

 

Pa­sak VŠDT me­no va­do­vo Pau­liaus Ig­na­ta­vi­čiaus, su­dė­tin­ga yra ko­lek­ty­vi­nė kū­ry­ba, nes bū­ti­nas vi­sa­pu­siš­kas supratimas.

 

„Ti­kiuo­si, spek­tak­lis bus gy­vas ir pa­sieks tiks­lą, ku­rio no­rė­jo me­ni­nin­kės“, – sa­kė teat­ro me­no va­do­vas.

 

Ga­lu­ti­nis taš­kas iki šiol ne­pa­dė­tas – dra­ma­tur­gi­ja te­bė­ra gy­va.

 

Žiau­ru­mo eks­pe­ri­men­tas

 

Spek­tak­lio žan­ras ar­ti­mas de­tek­ty­vui, bet kar­tu tai – ti­ria­ma­sis žvilgs­nis į žmo­gaus psi­cho­lo­gi­jos gel­mes.

 

M. Kli­mai­tė spek­tak­lio te­mą api­brė­žė kaip „žiau­ru­mo pla­čią­ja pra­sme la­bo­ra­to­ri­ją“.

 

Re­ži­sie­rė rė­mė­si moks­li­niais, fi­lo­so­fi­niais ir is­to­ri­niais šal­ti­niais, įro­dan­čiais, kad žiau­ru­mas sly­pi kiek­vie­na­me iš mū­sų. Vie­nas iš žy­miau­sių eks­pe­ri­men­tų – 1971 me­tais Ame­ri­ko­je psi­cho­lo­go Phi­li­po Zim­bar­do at­lik­tas ty­ri­mas, ži­no­mas kaip Zim­bar­do ar­ba Stan­for­do ka­lė­ji­mo eks­pe­ri­men­tas. Jo tiks­las bu­vo iš­tir­ti są­ly­gas ir ap­lin­ky­bes, ku­rios da­ro įta­ką žmo­gaus žiau­ru­mui. Eks­pe­ri­men­tas tu­rė­jo truk­ti še­šias sa­vai­tes, bet bu­vo nu­trauk­tas po dvie­jų.

 

„Ga­liu drą­siai teig­ti, kad vi­si esa­me žiau­rūs, tik rei­kia tam tik­rų ap­lin­ky­bių, kurios tą žiau­ru­mą iš­pro­vo­kuo­ja“, – sa­kė re­ži­sie­rė.

 

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, žiau­ru­mas, smur­tas, prie­var­ta šian­dien yra ga­na „ma­din­gos“ te­mos, jau­di­nan­čios me­ni­nin­kus: „Gal­būt me­ni­nin­kai nu­jau­čia vi­suo­me­nė­je sly­pin­čias min­tis. Žiau­ru­mo te­ma vi­sa­da su­lau­kia kont­rover­siš­kų nuo­mo­nių, nė­ra pa­to­gi. Pir­miau­sia tai iš­šū­kis žiū­ro­vui, ku­ris tu­rės vi­sa tai priim­ti. Spek­tak­ly­je žiū­ro­vų įtrau­ki­mas nė­ra tie­sio­gi­nis, bet žiū­ro­vas rea­guos.“

 

Spek­tak­ly­je vai­di­na: Po­li­ti­kė – In­ga Nor­ku­tė, Mo­ky­to­ja – Vi­li­ja Pa­lec­kai­tė, Emig­ran­tė – Eg­lė An­ce­vi­čiū­tė, Vers­li­nin­kas – Ani­ce­tas Gend­vi­las, Lat­vis imig­ran­tas – Min­dau­gas Ju­re­vi­čius, Hips­te­ris – Po­vi­las Ado­mai­tis, Šiau­lių ge­zas – Anup­ras Ju­cius, No­mi­nan­tė – Ri­man­ta Kri­la­vi­čiū­tė. Sce­nog­ra­fė ir kos­tiu­mų dai­li­nin­kė – Ber­ta Bo­cul­lai­tė, kom­po­zi­to­rius – And­rius Kai­rys.

 

Išs­kir­ti­nio vei­kė­jo nė­ra – vi­si per­so­na­žai ly­gia­ver­čiai. Per­so­na­žus re­ži­sie­rė rin­ko­si ste­reo­ti­piš­kus, leng­vai at­pa­žįs­ta­mus iš so­cia­li­nės ap­lin­kos.

 

„Ką šian­dien ge­riau­siai mo­ka­me, tai klijuoti vie­nas ki­tam eti­ke­tę“, – sa­kė M. Kli­mai­tė. Pa­laips­niui per­so­na­žai spek­tak­ly­je pra­ran­da kau­kę, o ga­lų ga­le – su­pa­na­šė­ja.

 

V. Pa­lec­kai­tė vai­di­na bu­vu­sią mo­ky­to­ją, ka­te­go­riš­ką, griež­tą. Už žiau­ru­mą šis per­so­na­žas bu­vo pa­ša­lin­tas iš mo­kyk­los.

 

„Iš pra­džių bu­vau la­bai su­tri­ku­si, ne­no­rė­jau priim­ti žiau­ru­mo, įsi­jun­gė sa­vi­gy­na“, – sa­kė ak­to­rė.

 

„Iš­šū­kis, įdo­mi už­duo­tis, – įver­ti­no I. Nor­ku­tė, vai­di­nan­ti Po­li­ti­kę. – Bu­vo sma­gu, kad ga­lė­jau iš­si­rink­ti var­dą, me­tus. Ko­kia ta po­li­ti­kė? Rei­kė­jo griau­čius ap­mė­sin­ti.“

 

M. Kli­mai­tė sa­kė no­rin­ti, kad žiū­ro­vai at­pa­žin­tų sa­ve si­tua­ci­jo­se, kai pa­tiems ky­la ag­re­si­ja, no­ras bū­ti žiau­riam, o atei­ty­je tam už­kirs­tų ke­lią: „No­rė­jo­si akis­ta­tos su ag­re­si­ja, nes šian­dien bu­kė­ja­me nuo to pa­ties žiau­ru­mo, jis mū­sų ne­be­jau­di­na.“

 

Re­ži­sie­rės žo­džius pa­vyz­džiu pa­grin­dė V. Pa­lec­kai­tė. Kai bul­va­re bu­vo fil­muo­ja­mas jau­nų vy­rų konf­lik­tas, „mo­ky­to­ja“ sten­gė­si juos iš­skir­ti, pra­šė žmo­nių iš­kvies­ti po­li­ci­ją. Nie­kas ne­sus­to­jo ir ne­pa­siū­lė pa­gal­bos.

 

Prie pra­ban­gaus sta­lo ren­ka­si spek­tak­lio „Iš­rink­tie­ji“ he­ro­jai (nuotr. G. Baranausko) Spek­tak­lio re­ži­sie­rės Mo­ni­kos Kli­mai­tės nuo­mo­ne, šian­dien itin esa­me lin­kę į už­slėp­tas ir ne­ma­to­mas žiau­ru­mo for­mas: psi­cho­lo­gi­nį te­ro­rą, mo­ra­li­nį smur­tą, „eti­ke­čių kli­ja­vi­mą“ (nuotr. G. Baranausko) Spek­tak­lio per­so­na­žai – ste­reo­ti­piš­ki. Emig­ran­tė – Eg­lė An­ce­vi­čiū­tė, Hips­te­ris – Po­vi­las Ado­mai­tis (nuotr. G. Baranausko)

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. spalio 25 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

gegužės 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis