Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Spektaklį aktoriai pristatė ne teatre

Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras žiū­ro­vams pri­sta­tė nau­ją spek­tak­lį Ma­riu­so von Mayen­bur­go „Skulp­tū­ra“. Ja­me dau­ge­lis tu­rė­tų at­pa­žin­ti ir sa­ve, ir ar­ti­muo­sius.

 

Į spek­tak­lio pri­sta­ty­mą-dis­ku­si­ją teat­ras vi­suo­me­nę pa­kvie­tė pir­mą kar­tą. Pa­sak teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, teat­ras kei­čia­si, da­ro­si at­vi­res­nis, bend­ruo­me­niš­kas.

 

„Ma­no­me, kad šian­dien spek­tak­lio kū­ri­mas ne­bė­ra toks už­da­ras pro­ce­sas, ku­ris rū­pi tik re­ži­sie­riui, kū­ry­bi­nei gru­pei. Šian­dien spek­tak­lio kū­rė­jas yra ir žiū­ro­vas. To­dėl mums la­bai svar­bu pa­si­tik­rin­ti, pa­dis­ku­tuo­ti, kiek tos te­mos, ku­rias gvil­de­na spek­tak­lis, yra ak­tua­lios jums“, – sa­kė N. Šat­kaus­kie­nė.

 

2015 me­tais pa­ra­šy­ta „Skulp­tū­ra“ yra nau­jau­sia gar­saus vo­kie­čių au­to­riaus M. von Mayen­bur­go (gi­mė 1972 m.) pje­sė, ku­rio­je iš­ke­lia­mos ak­tua­lios so­cia­li­nės ir mo­ra­li­nės di­le­mos.

 

Spek­tak­lis vaiz­duo­ja pa­si­tu­rin­čią eu­ro­pie­čių šei­mą, ku­rios ra­mus gy­ve­ni­mas su­trin­ka, kai šei­mo­je įsi­dar­bi­na va­ly­to­ja Dže­si­ka. Ji iš­ba­lan­suo­ja nu­si­sto­vė­ju­sius san­ty­kius ir ne­tgi tam­pa eks­cent­riš­ko me­ni­nin­ko Hau­lu­pos „mū­za“.

 

Pris­ta­ty­me-dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo spek­tak­lio re­ži­sie­rius Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius, Mi­chae­lio vaid­me­nį ku­rian­tis Da­lius Jan­čiaus­kas, na­mų tvar­ky­to­jos Dže­si­kos vaid­mens at­li­kė­jos Mo­ni­ka Šal­ty­tė ir Vik­to­ri­ja Kri­vic­kai­tė, Ul­ri­kės – Dan­guo­lė Pet­rai­ty­tė, Hau­lu­pos – kvies­ti­nis ak­to­rius pa­ne­vė­žie­tis And­rius Po­vi­laus­kas ir Vin­cen­to – Se­ve­ri­nas Nor­gai­la.

 

P. Ig­na­ta­vi­čius sa­kė, kad spek­tak­ly­je kal­ba­ma apie ap­si­mes­ti­nį hu­ma­niz­mą, apie kau­kę, ku­ria dangs­to­si dau­gu­ma eu­ro­pie­čių, tei­gian­čių, kad yra ge­ra­no­riš­ki, to­le­ran­tiš­ki, ta­čiau, kai rea­liai su­si­du­ria­ma su ki­to sluoks­nio žmo­nė­mis, hu­ma­niz­mas pa­si­bai­gia.

 

„Ši pje­sė – apie šei­mą, ku­rios san­ty­kiai griū­va, bet ji to ne­pa­ro­do ir gal­vo­ja, kad di­džiau­sia jų gy­ve­ni­mo pro­ble­ma yra tai, kad jie ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti sa­vo na­mų ūkio, bui­ties ir pa­si­sam­do va­ly­to­ją, ku­ri kaip lak­mu­so po­pie­rė­lis pa­ro­do vi­są šei­mos „pa­pu­vu­sį“ pa­sau­lį“, – sa­kė spek­tak­lio re­ži­sie­rius.

 

Žiū­ro­vams bu­vo pa­ro­dy­ta iš­trau­ka iš bū­si­mo spek­tak­lio.

 

Spek­tak­lio re­pe­ti­ci­jos pra­si­dė­jo va­sa­rį, prem­je­ra – ba­lan­džio 13 ir 14 die­no­mis. Ak­to­riai at­sklei­dė, kad dar ne vi­si mo­no­lo­gai ir dia­lo­gai iš­mok­ti, per­so­na­žų cha­rak­te­riai dar „glu­di­na­mi“. Spek­tak­lis – pa­čia­me kū­ri­mo įkarš­ty­je.

 

Pir­mą kar­tą prieš spek­tak­lį bu­vo su­reng­ta ak­to­rių at­ran­ka (kas­tin­gas). D. Jan­čiaus­kas sa­kė, jog per­skai­čius pje­sę įdo­miau­sias jam pa­si­ro­dė Hau­lu­pos vaid­muo, ta­čiau re­ži­sie­rius jį pa­si­rin­ko ki­tam vaid­me­niui. Iš pra­džių jau­tė­si nu­si­vy­lęs, o da­bar jau bai­gia pri­si­jau­kin­ti sa­vo per­so­na­žą.

 

Ul­ri­kės vaid­me­nį ku­rian­ti Dan­guo­lė Pet­rai­ty­tė sa­kė ne­ga­lė­ju­si pa­ti­kė­ti, kad ga­li bū­ti to­kių „kie­tų“, val­din­gų mo­te­rų, tad vaid­me­nį kur­ti ne­leng­va. Ak­to­rė ieš­ko pa­tei­si­ni­mo sa­vo per­so­na­žui: „Ar čia prin­ci­pas, ar pri­gim­tis, ar auk­lė­ji­mas, ar so­cia­li­nė pa­dė­tis, ar pa­siek­ta to­kia kar­je­ra, kai tu ne­ga­li nu­leis­ti kar­te­lės?“

 

A. Po­vi­laus­kas svars­tė, kiek ši pje­sė ak­tua­li mums, lie­tu­viams, kiek iš mū­sų tu­ri ga­li­my­bę nu­si­sam­dy­ti na­mų tvar­ky­to­ją.

 

„Ga­liau­siai su­pra­tau, kad ne­svar­bu, ką tu per­ki, va­ly­to­ją ar au­to­mo­bi­lių meist­rą. Yra to­kia sis­te­ma: jei­gu aš ta­ve per­ku, va­di­na­si, tu pri­klau­sai man, ir jei­gu tu jau pri­klau­sai man, su ta­vim ga­liu da­ry­ti, ką no­riu. Ypač tai jau­čia­ma aukš­čiau­sia­me sluoks­ny­je. Ma­nau, kad ši pje­sė tik­rai bus ak­tua­li ir žiū­ri­ma“, – sa­kė ak­to­rius.

 

N. Šat­kaus­kie­nė pri­dū­rė, kad ne­ma­ža da­lis lie­tu­vių už­sie­ny­je yra bū­tent Dže­si­kos ro­lė­je – že­mes­nės kla­sės sam­do­mi dar­buo­to­jai.

 

„So­cia­li­niai sluoks­niai eg­zis­tuo­ja, kad ir kiek mes juos neig­tu­me. Rei­kia už­duo­ti sau klau­si­mą, jei­gu pa­si­sam­dai kaž­ko­kį žmo­gų, kaip su juo bend­rau­ti. Ši šei­ma pa­si­me­ta sa­vo įsi­vaiz­da­vi­muo­se, ne­ži­no, kaip bend­rau­ti, jau­čia­si blo­gai mo­kė­da­ma men­ką su­mą pi­ni­gų, ir vis­kas iš­virs­ta į tai, kad šeima pra­de­da ją iš­nau­do­ti“, – sa­kė re­ži­sie­rius.

 

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

Pir­mą kar­tą bū­si­mas spek­tak­lis pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei. Pris­ta­ty­mas-dis­ku­si­ja su­reng­ta Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­ko­je. Spek­tak­lio ap­ta­ri­mą kū­ry­bi­nė gru­pė ža­dė­jo su­reng­ti ir po prem­je­ros. Spek­tak­ly­je „Skulp­tū­ra“ pa­gal vo­kie­čių ra­šy­to­jo Ma­riu­so von Mayen­bur­go pje­sę su­tuok­ti­niai Mi­chae­lis (ak­to­rius Da­lius Jan­čiaus­kas) ir Ul­ri­kė (ak­to­rė Dan­guo­lė Pet­rai­ty­tė) neiš­ma­no, kaip elg­tis, bend­rau­ti su nu­si­sam­dy­ta va­ly­to­ja Dže­si­ka (ak­to­rė Vik­to­ri­ja Kri­vic­kai­tė).

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

2017 m. kovo 31 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

balandžio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis