Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Scenoje – aktoriai ir mažyliai

Va­kar į Vals­ty­bi­nį Šiau­lių dra­mos teat­rą rin­ko­si neįp­ras­ti žiū­ro­vai ir spek­tak­lio bend­raau­to­riai – ma­žy­liai. Cho­reog­ra­fė Bi­ru­tė Ba­ne­vi­čiū­tė ku­ria ju­de­sio spek­tak­lį, skir­tą ma­žiau­siai au­di­to­ri­jai.

 

Pir­mas kar­tas

 

Į pir­mą­ją ju­de­sio spek­tak­lio re­pe­ti­ci­ją bu­vo pa­kvies­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų ma­žy­liai, teat­ro bend­ruo­me­nės at­ža­los.

 

Cho­reog­ra­fė pa­pra­šė, kad vai­kai bū­tų pa­na­šaus am­žiaus – iki pu­sant­rų me­tų.

 

At­si­da­rius teat­ro Ma­žo­sios sa­lės du­rims, suau­gu­sie­ji ir vai­kai iš­vy­do gu­lin­čius ak­to­rius, ran­ko­mis ir ko­jo­mis lai­kan­čius per­ma­to­mus ki­bi­rė­lius su ka­muo­liu­kais.

 

Pir­mie­ji B. Ba­ne­vi­čiū­tės žo­džiai bu­vo skir­ti suau­gu­siems: „Ne­kal­bė­ki­te su vai­kais ir jų ne­lai­ky­ki­te! La­bai pra­šau suau­gu­sių­jų, nie­ko ne­ro­dy­ti, nie­ko ne­šne­kė­ti!“

 

Veiks­mas pra­si­dė­jo. Ak­to­riai ju­de­siu, gar­su trau­kė vai­kų dė­me­sį. Vie­ni vai­kai drą­siai nuo pir­mų­jų mi­nu­čių žen­gė, ro­po­jo prie ak­to­rių, ki­tiems pri­rei­kė il­ge­snio lai­ko įsi­trauk­ti į veiks­mą. Ma­žy­liai „nu­rin­ki­nė­jo“ nuo ak­to­rių ki­bi­rė­lius, ne­šė ma­moms, žai­dė su ka­muo­liu­kais. Ak­to­riai, va­do­vau­ja­mi re­ži­sie­rės, aki­mirks­niu rea­guo­da­vo į kin­tan­čią si­tua­ci­ją.

 

„Leis­ki­te vai­kams ei­ti!“ – kvie­tė cho­reog­ra­fė, kai, ati­trau­kus užuo­lai­das, at­si­vė­rė ki­ta sce­na – pil­na ba­lio­nė­lių su var­pe­liais. Vai­kus do­mi­no ir var­pe­lių skam­bė­ji­mas, ir ba­lio­nė­lių, pri­riš­tų ant il­gų juos­te­lių, šo­kis.

 

Ak­to­riai žai­dė pa­gal vai­kų tai­syk­les: at­kar­to­jo jų ju­de­sius, įsi­trau­kė į vai­kų siū­lo­mus žai­di­mus. Te­ko pa­plu­šė­ti: ne taip pa­pras­ta kar­tu griu­vi­nė­ti ar su­rai­ty­ti ko­jas, kaip ma­žy­lis!

 

„Jei­gu vai­kas nu­kren­ta, ne­sku­bė­ki­te jo kel­ti, te­gul nuo ma­žu­mės su­pran­ta, kad at­si­kel­ti rei­kia pa­čiam“, – mo­kė cho­reog­ra­fė.

 

Pa­bai­go­je vi­si vai­kai ką nors vei­kė: kiek­vie­nas pa­si­rin­ko sa­vo mėgs­ta­miau­sią da­ly­ką. B. Ba­ne­vi­čiū­tė to ir sie­kia – leis­ti vai­kams pa­tiems pa­ste­bė­ti ir nu­spręs­ti.

 

„Pa­si­sė­mė­me la­bai daug idė­jų!“ – po pir­mo­jo spek­tak­lio re­pe­ti­ci­jos dė­ko­jo cho­reog­ra­fė.

 

Iš­lai­ky­ti spek­tak­lio struk­tū­rą

 

„Tu­riu daug pra­kti­nės pa­tir­ties, psi­cho­lo­gi­nių ži­nių, bet kiek­vie­nas kar­tas su rea­liais žiū­ro­vais at­ve­ria dar kaž­ką, į ką rei­kė­tų su­si­telk­ti“, – sa­kė B. Ba­ne­vi­čiū­tė.

 

Spek­tak­lio prem­je­ra nu­ma­ty­ta ge­gu­žės 5 die­ną. Pa­sak B. Ba­ne­vi­čiū­tės, spek­tak­ly­je bus spal­vo­ti ak­to­rių kos­tiu­mai, bal­ta grin­dų dan­ga, įvai­rių spal­vų su­teiks ap­švie­ti­mas.

 

Pa­si­keis­da­mi vai­dins še­ši ak­to­riai. „Jiems šis dar­bas – neįp­ras­tas, vis­ką rei­kia iš­reikš­ti ju­de­siu. Vis pri­me­nu: tik ne­vai­din­ki­te! Čia nė­ra per­so­na­žo, tu esi tu, gal­vo­ji dau­giau apie ju­de­sį, veiks­mą.“

 

Kiek­vie­nas ju­de­sio spek­tak­lis ma­žy­liams bū­na ki­toks – kaip ir žiū­ro­vai.

 

Su­dė­tin­giau­sia, pa­sak B. Ba­ne­vi­čiū­tės, iš­lai­ky­ti spek­tak­lio struk­tū­rą, kad veiks­mas ne­pa­virs­tų žai­di­mų aikš­te­le.

 

„Kaip iš­lai­ky­ti me­ni­nę for­mą ir kar­tu at­si­žvelg­ti į vai­kų in­te­rak­ci­jas? Ba­lan­sas, ba­lan­sa­vi­mas yra su­dė­tin­giau­sia, ir pir­miau­sia – ak­to­riams. Nie­ka­da ne­ži­nai, kas ir kaip bus. Vie­ni vai­kai iš kar­to įsi­trau­kia į veiks­mą, ki­ti lau­kia vos ne pu­sę spek­tak­lio, kol su­gal­vo­ja, kad yra pa­si­ruo­šę. Mis­ti­nis da­ly­kas, kaip pa­vyks­ta iš­lai­ky­ti spek­tak­lio struk­tū­rą. Daug skai­tau, ana­li­zuo­ju, pa­de­da pra­kti­niai su­si­ti­ki­mai su vai­kais.“

 

Pag­rin­di­niai da­ly­kai, ku­rie do­mi­na vai­kus iki 3 me­tų, yra for­ma, spal­va, gar­sas ir ju­de­sys. Ak­to­riai at­lie­ka pa­na­šius ju­de­sius, ko­kius da­ro vai­kai.

 

„To­kio am­žiaus vai­kai la­bai mėgs­ta pa­tys su­kel­ti gar­są. Įvai­rūs daik­tai sklei­džia skir­tin­gus gar­sus. Vie­ną gar­są su­ke­lia kra­to­mi in­de­ly­je ka­muo­liu­kai, ki­tą – var­pe­liai prie ba­lio­nų. Su­vo­kus, kas vai­kus do­mi­na, de­ri­na­mi ele­men­tai, mo­de­liuo­ja­ma pa­gal tai, kiek vai­kams už­trun­ka lai­ko su­si­vok­ti ir iš­lai­ky­ti dė­me­sį“, – sa­ko B. Ba­ne­vi­čiū­tė.

 

Kū­ry­biš­ku­mo dai­gai

 

Sun­kiau­sia spek­tak­liuo­se, juo­kia­si B. Ba­ne­vi­čiū­tė, bū­na su tė­vais. Ne kar­tą įsi­ti­ki­no: juos ir­gi rei­kia ug­dy­ti, mo­ky­ti.

 

„Esa­me pri­pra­tę prie tra­di­ci­nio teat­ro tai­syk­lių, kai vai­kas sė­di, žiū­ri, ty­li, ne­reiš­kia emo­ci­jų. Man bū­da­vo ap­mau­du: juk me­nas, teat­ras ir yra tam, kad emo­ci­jas su­kel­tų! Su­ke­lia­me emo­ci­jas ir ne­lei­džia­me vai­kui jų iš­reikš­ti! Taip pra­si­de­da pyk­čiai, zir­za­ly­nė, vai­kas no­ri rea­guo­ti, ko­men­tuo­ti, ir ne­sup­ran­ta: ko­dėl man siū­lo­te kaž­ką, kas ke­lia emo­ci­jas, ir tuoj pat lie­pia­te už­si­čiaup­ti? To­dėl lei­džia­me vai­kams skleis­ti emo­ci­jas.“

 

B. Ba­ne­vi­čiū­tė vi­suo­met prieš spek­tak­lį pra­šo tė­vų ne­da­ly­ti inst­ruk­ci­jų: eik, stok, žiū­rėk!

 

„Ap­va­žia­vo­me dau­gy­bę ša­lių, nuo Ja­po­ni­jos iki JAV, vi­so­se ša­ly­se ta pa­ti pro­ble­ma: tė­vai inst­ruk­tuo­ja vai­ką, kaip jam gy­ven­ti. Kai paaug­liai nie­ko ne­be­no­ri, tė­vai, mo­ky­to­jai ste­bi­si, bet jis juk tiek me­tų gir­dė­jo: ne­da­ryk, pa­lauk, pa­žiū­rėk, ne­ge­rai, ne­tei­sin­ga! Per lai­ką įsi­są­mo­ni­na: jei­gu nie­ko ne­da­rys, vi­si pa­liks ra­my­bė­je.“

 

Po spek­tak­lio B. Ba­ne­vi­čiū­tė iš­klau­so tė­vų.

 

„Prieš spek­tak­lį sa­ko, jog vai­kas ne­nu­sė­di nė se­kun­dės. Po spek­tak­lio ste­bi­si: ne­ži­nau, kas nu­ti­ko, pu­sę va­lan­dos sė­dė­jo, net ne­pa­si­ju­di­no! Ar­ba at­virkš­čiai: jis toks ra­mus, nie­ko ne­da­rys. O, žiū­rėk, pa­ts pir­mas nu­ro­po­ja!“

 

B. Ba­ne­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, la­bai ge­rai, kad vai­kas pa­ten­ka į ki­to­kias erd­ves, teat­ri­nę ap­lin­ką. Svar­bu ir tė­vams pa­žin­ti sa­vo vai­ką ki­to­je ap­lin­ko­je.

 

Ju­de­sio spek­tak­lių kū­rė­ja tė­vams po pa­si­ro­dy­mo daž­nai dar il­gai da­li­ja pa­ta­ri­mus.

 

„Tė­vai daž­nai kaž­ką pa­siū­lo vai­kui ir lau­kia, kad šis iš kar­to pa­kar­tos. Bet vai­kui rei­kia pa­mąs­ty­ti, rei­kia lai­ko. La­bai svar­bu sek­ti pa­skui vai­ką, priim­ti jo pa­siū­ly­mus. Čia yra pir­mie­ji kū­ry­biš­ku­mo dai­gai, jis ku­ria sa­vo žai­di­mą, sa­vo tai­syk­les, jam la­bai ge­ra, kai suau­gęs įsi­trau­kia. Tai ska­ti­na kū­ry­biš­ku­mą, o ne mū­sų tai­syk­lės. Ne­rei­kia kū­ry­biš­ku­mo už­muš­ti nuo vai­kys­tės, ir vis­kas bus ge­rai.“

 

Įs­pū­džiai iš­lie­ka

 

B. Ba­ne­vi­čiū­tė 2007 me­tais įkū­rė šo­kio teat­rą „Dan­se­ma“. Iki tol dir­bo pe­da­go­gi­nį dar­bą, bu­vo šo­kių mo­ky­to­ja, kū­rė spek­tak­lius suau­gu­siems.

 

Pir­muo­sius spek­tak­lius kū­rė vy­res­niems, 5–10 me­tų vai­kams, pa­skui ma­žes­niems – nuo 3 iki 6 me­tų. Ga­liau­siai – nuo 0 iki 3-ejų.

 

Prieš de­šimt­me­tį iš tė­vų iš­girs­da­vo: ką to­kio am­žiaus vai­kas ga­li su­pras­ti?! „Jei­gu jūs ne­sup­ran­ta­te, kad jis su­pran­ta, tai ne­reiš­kia, kad jis ne­sup­ran­ta“, – at­sa­ky­da­vo.

 

B. Ba­ne­vi­čiū­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad ir iki me­tų vai­kas pa­jė­gus priim­ti įspū­džius. Jau­niau­sias žiū­ro­vas bu­vo 3 mė­ne­sių – jam spek­tak­lis bu­vo su pa­mie­go­ji­mu ir pa­mai­ti­ni­mu.

 

Cho­reog­ra­fė šyp­so­si: ne­ver­ta pu­sės me­tų kū­di­kio ne­štis į „Ham­le­tą“. To­dėl jos ku­ria­muo­se spek­tak­liuo­se la­bai aiš­kiai nu­ro­do­mas am­žius, nes kruopš­čiai at­si­žvel­gia­ma į am­žiaus ypa­tu­mus. Vai­kams nuo tre­jų me­tų jau rei­kia siu­že­to.

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
2018 m. kovo 15 d.
www.skrastas.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

birželio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis