Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Premjera „Skulptūra“ apnuogina nepatogią tikrovę

Va­kar Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re pri­sta­ty­ta pir­mo­ji šių me­tų prem­je­ra – dvie­jų da­lių dra­ma „Skulp­tū­ra“. Šiuo­lai­ki­nio dra­ma­tur­go vo­kie­čio Ma­riaus von Mayen­bur­go pje­sę pa­sta­tęs re­ži­sie­rius Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius sa­ko, kad ji itin ak­tua­li šian­die­ni­niam eu­ro­pie­čiui. Spek­tak­lio prem­je­ra vyks ba­lan­džio 13 ir 14 die­no­mis.

 

Dek­la­ra­ci­jos ir rea­ly­bė

 

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo spek­tak­lio epi­zo­du. Sce­no­je aki­mirks­niu už­si­mez­gė int­ri­ga ir pra­si­dė­jo konf­lik­tas tarp vei­kė­jų.

 

Spek­tak­lio epi­cent­re – pa­si­tu­rin­ti vo­kie­čių šei­ma, ku­rios nu­si­sto­vė­jęs gy­ve­ni­mas su­trik­do­mas pra­dė­jus dirb­ti že­mes­nės so­cia­li­nės kla­sės at­sto­vei – va­ly­to­jai Dže­si­kai.

 

Spek­tak­lis bus vai­di­na­mas dviem su­dė­ti­mis, per­so­na­žai, nors teks­tas tas pa­ts, yra vi­siš­kai ki­to­kie. Va­kar sce­no­je pa­si­ro­dė In­ga Nor­ku­tė (Ul­ri­kė), Da­lius Jan­čiaus­kas (Mi­chae­lis), Se­ve­ri­nas Nor­gai­la (Vin­cen­tas), Ro­lan­das Do­vy­dai­tis (Hau­lu­pa), Vik­to­ri­ja Kri­vic­kai­tė (Dže­si­ka). Ki­ta spek­tak­lio su­dė­tis: Ul­ri­kė – Dan­guo­lė Pet­rai­ty­tė, Hau­lu­pa – kvies­ti­nis sve­čias And­rius Po­vi­laus­kas, Dže­si­ka – Mo­ni­ka Šal­ty­tė.

 

Spek­tak­lio sce­nog­ra­fė ir kos­tiu­mų dai­li­nin­kė – In­ga Alek­na­vi­čiū­tė, kom­po­zi­to­rius – An­ta­nas Domb­rovs­kij, pro­jek­ci­jų au­to­rius – Ig­nas Mei­lū­nas, švie­sų dai­li­nin­kas – Ju­lius Kur­šys.

 

Pa­sak spek­tak­lio re­ži­sie­riaus P. Ig­na­ta­vi­čiaus, pje­sė itin ak­tua­li šian­die­nos eu­ro­pie­čiui. Jo­je kal­ba­ma apie ap­si­mes­ti­nį hu­ma­niz­mą, dek­la­ruo­ja­mą to­le­ran­ci­ją ki­to­kiam žmo­gui. Dek­la­ra­ci­jos iš­nyks­ta, kai su­si­du­ria­ma su žmo­gu­mi akis į akį.

 

„Mes pa­to­giai jau­čia­mės, kai ga­li­me paau­ko­ti pi­ni­gų ak­ci­jai mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, bet kai su­si­du­ria­me rea­liai su pro­ble­ma, daž­nai hu­ma­niš­ku­mą pra­ran­da­me, tam­pa­me na­cio­na­lis­tais, ra­sis­tais ar ki­tais bai­siais -is­tais“, – sa­ko re­ži­sie­rius. Pje­se įro­do­ma, kad šiais lai­kais eg­zis­tuo­ja so­cia­li­niai sluoks­niai: pi­ni­gai, ger­bū­vis ski­ria žmo­nes.

 

Pa­sak teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, M. von Mayen­bur­go kū­ri­ny­je nuo pir­mų­jų žo­džių at­si­ve­ria ga­na ašt­ri konf­lik­ti­nė si­tua­ci­ja, konf­lik­tas ve­ja konf­lik­tą, kol fi­na­le jis įgau­na siur­rea­lis­ti­nį pa­vi­da­lą, išau­ga iki me­ta­fo­rų.

 

„Šiuo­lai­ki­niai au­to­riai įdo­mūs tuo, kad apie šiuo­lai­ki­nes pro­ble­mas kal­ba šiuo­lai­ki­nio teat­ro kal­ba. M. von Mayen­bur­gas taik­liai pa­tai­ko į šiuo­lai­ki­nės ci­vi­li­za­ci­jos neu­ro­zes, at­sklei­džia jas teat­ri­ne for­ma“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė. Spek­tak­lio te­ma­ti­ka su­dė­lio­ta į tris klo­dus: šei­mos kri­zės, vi­suo­me­nės ver­ty­bių, gy­ve­ni­mo ir me­no san­ty­kio.

 

Skir­sis vai­dy­bos ma­nie­ra

 

Spek­tak­lio per­so­na­žai nė­ra tra­di­ciš­ki, iš­baig­ti. Jie ga­na frag­men­tuo­ti, vie­nu me­tu to­je pa­čio­je sce­no­je da­ly­vau­ja ke­le­tas lai­kų, ke­le­tas erd­vių.

 

P. Ig­na­ta­vi­čiui bu­vo svar­bu, kad ak­to­riai vai­din­tų žmo­gaus te­mą, o ne cha­rak­te­rį ar per­so­na­žą.

 

D. Jan­čiaus­kas vai­di­na abie­jo­se spek­tak­lio su­dė­ty­se. Ak­to­riaus tei­gi­mu, iš teat­ro re­per­tua­ro spek­tak­lis tu­rė­tų skir­tis vai­dy­bos ma­nie­ra, sti­lis­ti­ka: „Tai nė­ra šar­žuo­ti cha­rak­te­riai, o ban­dy­mas priar­tė­ti prie or­ga­ni­kos. Per­so­na­žas su­si­ku­ria iš ak­to­riaus – la­bai įdo­mu pa­si­krapš­ty­ti sa­vo vi­du­je.“

 

I. Nor­ku­tė Ul­ri­kės vaid­me­nį va­di­na laip­te­liu į prie­kį: „Esi inst­ru­men­tas. Atsk­leis­ti te­mą tu­ri sa­vo or­ga­ni­ka, na­tū­ra­lio­mis emo­ci­jo­mis.“

 

Pas­lap­tin­ga spek­tak­lio vei­kė­ja – va­ly­to­ja Dže­si­ka. Nors pje­sė­je yra per 70 pus­la­pių, Dže­si­kos teks­tas su­tilp­tų į pu­sę pus­la­pio. Ne­pai­sant to, apie ją su­ka­si veiks­mas.

 

S. Nor­gai­los ku­ria­mas vai­ko per­so­na­žas at­spin­di vis­ką fil­muo­jan­čią ir trans­liuo­jan­čią as­me­ny­bę, ku­riai trūks­ta tė­vų ši­lu­mos, bend­ra­vi­mo.

 

Hau­lu­pa at­sto­vau­ja šiuo­lai­ki­nio me­ni­nin­ko po­zi­ci­jai, kai me­nas ly­gu gy­ve­ni­mui. Kiek to­li ga­li ei­ti me­ni­nin­kas, ieš­ko­da­mas ins­pi­ra­ci­jos sau? Hau­lu­pa su­ma­no ci­niš­ką ins­ta­lia­ci­ją, ku­rios idė­ja – mais­to at­lie­kas svai­do ma­ši­na, o jas va­lo emig­ran­tė.

 

Hau­lu­pos vaid­me­nį ku­rian­tis R. Do­vy­dai­tis sa­ko, kad jo per­so­na­žas nei­gia daug da­ly­kų, pro­vo­kuo­ja, sa­vo­tiš­kai že­mi­na, to­dėl bu­vo įdo­miau­sia su­ras­ti, kas jam bran­gu, ką jis pa­lai­ko.

 

Ideo­lo­gi­jos spek­tak­ly­je nė­ra: vi­si he­ro­jai yra su silp­ny­bė­mis ir stip­ry­bė­mis, kiek­vie­ną jų ga­li­ma pa­tei­sin­ti. Spren­di­mą tu­rės pa­da­ry­ti pa­ts žiū­ro­vas.

 

 

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. balandžio 12 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

balandžio 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis