Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Pamatyti premjeros atvyko pjesės autorius

Penk­ta­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re pri­sta­ty­ta prem­je­ra – re­ži­sie­rius Ar­tū­ro Arei­mos spek­tak­lis „Ka­syk­la“. Prieš prem­je­rą kū­ry­bi­nė gru­pė su­si­ti­ko su pje­sės au­to­riu­mi, gar­siu len­kų dra­ma­tur­gu Mi­chal Walc­zak, spe­cia­liai at­vy­ku­siu į Šiau­lius.

 

Su­si­ti­ki­mas su M. Walc­zak vy­ko teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je. Dra­ma­tur­gas kal­bė­jo gim­tą­ja kal­ba – į lie­tu­vių kal­bą ver­tė ak­to­rius Da­lius Jan­čiaus­kas.

 

M. Walc­zak yra pa­ra­šęs per dvi­de­šimt pje­sių, jos sta­to­mos Eu­ro­pos ir JAV teat­ruo­se. Už ori­gi­na­lią dra­mi­nę kū­ry­bą au­to­rius yra pel­nęs ne vie­ną reikš­min­gą ap­do­va­no­ji­mą.

 

Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie „liūd­ną mies­tą, ku­ria­me nie­ka­da ne­vyk­da­vo nie­ko įdo­maus, ypač nuo ta­da, kai už­da­rė ka­syk­lą“. Spek­tak­ly­je at­si­sklei­džia mies­to gy­ven­to­jų be­vil­tiš­kas įstri­gi­mas ru­ti­no­je.

 

Į Šiau­lius M. Walc­zak at­vy­ko no­rė­da­mas pa­ma­ty­ti, kaip pje­sė bus in­terp­re­tuo­ta Šiau­lių sce­no­je, ar ji ak­tua­li ir čia. Da­ly­vau­ti re­pe­ti­ci­jo­je at­si­sa­kė: no­rė­jo pa­tir­ti siurp­ri­zą.

 

Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­gal už­sa­ky­mą bu­vo pa­ra­šy­ta Valb­žy­cho mies­to teat­rui. Si­tua­ci­ja bu­vo rea­li: už­da­rius ka­syk­lą, žmo­nės at­si­dū­rė va­kuu­me. M. Walc­zak su­krė­tė po­kal­biai su vie­ti­niais, ku­rie la­bai blo­gai kal­bė­jo apie sa­vo mies­tą. Ir mies­te, ir teat­re la­bai jau­tė­si dep­re­sy­vi at­mos­fe­ra.

 

Ra­šy­da­mas pje­sę, M. Walc­zak dau­giau gal­vo­jo apie tai, kaip pa­tys žmo­nės ma­to sa­ve, sa­vo mies­tą. Gal at­va­žia­vu­siam mies­tas at­ro­do ki­taip?

 

Ar tai ati­tin­ka Šiau­lių nū­die­ną? Pa­sak dra­ma­tur­go, yra ne­ma­žai mies­tų, ku­rie gal­vo­ja, kad yra nuo­bo­dūs, liūd­ni. Teat­ro už­duo­tis – pa­veik­ti žmo­gaus mąs­ty­mą, su­krės­ti vaiz­duo­tę.

 

Pje­sė „Ka­syk­la“, pa­ra­šy­ta 2004 me­tais, yra vie­nas iš anks­ty­vų­jų M. Walc­zak kū­ri­nių. Ren­gi­nį ve­du­sį teat­ro­lo­gė, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė tei­ra­vo­si, kuo dra­ma­tur­gas gy­ve­na šian­dien.

 

M. Walc­zak pen­ke­rius me­tus tu­ri teat­ri­nę gru­pę, kas 2–3 mė­ne­sius pri­sta­to po prem­je­rą. Po mė­ne­sio pla­nuo­ja­ma pa­ro­dy­ti spek­tak­lį apie Len­ki­jos trans­for­ma­ci­ją 1989 me­tais.

 

Sa­ve M. Walc­zak ma­to kaip dra­ma­tur­gą ir re­ži­sie­rių – ir ra­šan­tį, ir sta­tan­tį spek­tak­lius vie­nu me­tu. Da­bar dau­giau­siai lai­ko ski­ria ad­mi­nist­ruo­ti teat­ro gru­pės pa­si­ro­dy­mus.

 

Su­si­ti­ki­me sve­čias ne­ma­žai dė­me­sio sky­rė Len­ki­jos teat­ro pro­ble­moms. Jo tei­gi­mu, val­džia ne­prii­ma jau­nų­jų, pro­gre­sy­vių teat­ro va­do­vų, teat­rams trūks­ta fi­nan­sa­vi­mo. Teat­rai pra­ran­da kū­ry­bi­nę po­ten­ci­ją, pra­de­da mer­dė­ti.

 

Po­li­ti­kai pa­ju­to grės­mę: daž­nai len­kai la­biau ti­ki teat­ru. Teat­ras kri­ti­kuo­ja po­li­ti­ką Ezo­po kal­ba, bet iš tie­sų kri­ti­kuo­ja rea­lias pro­ble­mas.

 

Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai tei­ra­vo­si, kiek teat­ras Len­ki­jo­je pa­tai­kau­ja žiū­ro­vui.

 

Sve­čio tei­gi­mu, pra­mo­gi­nio, pa­tai­kau­jan­čio žiū­ro­vui teat­ro ša­ly­je dau­giau, bet yra ir eks­pe­ri­men­tuo­jan­čių, ieš­kan­čių teat­rų. Drą­sų teat­rą žiū­ro­vas my­li, bet bū­tent toks teat­ras ir ta­po pa­vo­jin­gas po­li­ti­kams.

 

Tuo me­tu, kai ra­šė „Ka­syk­lą“, Valb­žy­cho teat­rui bu­vo pra­dė­jęs va­do­vau­ti nau­jas di­rek­to­rius, vy­ko sa­vo­tiš­kas mies­to ir teat­ro pri­si­jau­ki­ni­mas. Šio mies­to teat­ras, Len­ki­jo­je pa­sie­kęs aukš­tu­mų, da­bar yra ant kri­zės ri­bos, ap­kar­py­tas jo biu­dže­tas.

 

„Val­džia ne­su­vo­kia, kad teat­ras yra mies­to vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Teat­ras ga­li tu­rė­ti to­kią pat atei­tį, kaip ka­syk­la“, – sa­kė M. Walc­zak.

 

M. Walc­zak teat­ri­nė vi­zi­ja – teat­ras tu­rė­tų kur­ti atei­tį, o ne per veid­ro­dį žiū­rė­ti į praei­tį.

 

Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos teat­rą, M. Walc­zak sa­kė, jog Len­ki­jo­je la­bai ver­ti­na­mi Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, Ei­mun­tas Nek­ro­šius. Sve­čią do­mi­no šiuo­lai­ki­nių dra­ma­tur­gų ir re­ži­sie­rių san­ty­kis, vie­šė­da­mas Lie­tu­vo­je, jis bu­vo su­si­ti­kęs su Ma­riu­mi Ivaš­ke­vi­čiu­mi. M. Walc­zak nuo­mo­ne, len­kų teat­ras ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo iš lie­tu­vių.

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2017 m. gegužės 16 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

liepos 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis