Naujausias spektaklis

Stebuklinga ir magiška senio niurzglio gyvenimo istorija vaikams nuo 4 metų

pagal Džanio Rodario apysaką-pasa…Artimiausia premjera

Interaktyvus judesio spektaklis 0-3 metų vaikams (ne daugiau nei 20-čiai mažylių)

 

Idėjos autorė ir re…

Į Di­džią­ją sa­lę aktoriai pla­nuo­ja grįž­ti Teat­ro die­ną

Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras nu­kė­lė re­konst­ruk­ci­jos pa­baig­tu­ves – ti­ki­ma­si, kad žiū­ro­vus į Di­džią­ją sa­lę ga­lės pa­kvies­ti per Teat­ro die­ną, ji mi­ni­ma ko­vo 27-ąją. Teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys džiau­gia­si at­nau­jin­ta Ma­žą­ja sa­le ir su­ka gal­vą dėl pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo – lė­šos šiems me­tams dar nė­ra skir­tos.

 

Tę­sia dar­bus

 

Da­lis Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro re­mon­tui bu­vo už­da­ry­ta praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę, spek­tak­liai bu­vo per­kel­ti į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą, Ma­žą­ją teat­ro sa­lę, An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ją. Pla­nuo­ta, kad Di­džio­ji sa­lė, su­re­mon­tuo­ta sce­na, at­nau­jin­tos pir­mo­jo ir ant­ro­jo aukš­to fo­jė žiū­ro­vams bus at­ver­tos šių me­tų sau­sį.

 

Per tą lai­ką žiū­ro­vų sa­lės in­ter­je­ras tu­rė­jo bū­ti pa­keis­tas „nuo-iki“: sa­lė re­mon­to bu­vo ne­ma­čiu­si maž­daug ke­tu­ris de­šimt­me­čius.

 

„Tu­rė­jo­me ne­sklan­du­mų, bu­vo­me šiek tiek pri­trū­kę fi­nan­sa­vi­mo, lai­ko atė­mė do­ku­men­ta­ci­ja. At­si­ra­do pro­ble­mų ir dėl me­džia­gų tie­ki­mo, – sa­ko Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys. – Da­bar dar­bai vyks­ta ne­ma­žo­mis ap­su­ko­mis. Ma­nau, jei Teat­ro die­ną ga­lė­si­me pa­kvies­ti žū­ro­vus, bus op­ti­ma­lus va­rian­tas.“

 

Me­tų pa­bai­go­je teat­ras mi­nis­te­ri­jai tei­kė pra­šy­mą pa­ko­re­guo­ti biu­dže­tą: kad 2017 me­tais ne­sus­to­tų dar­bai, da­lį lė­šų at­si­rie­kė iš 2018 me­tų. Vi­so re­mon­to są­ma­ta – 1,5 mi­li­jo­no eu­rų, šių me­tų „li­ku­tis“, pa­tvir­tin­tas prieš ke­le­tą die­nų, – 410 tūks­tan­čių eu­rų.

 

„Ga­li­me džiaug­tis su­re­mon­tuo­ta ir be­veik 100 pro­cen­tų at­nau­jin­ta Ma­žą­ja sa­le. Prieš Nau­juo­sius me­tus įsi­gi­jo­me nau­ją te­les­ko­pi­nę kė­džių sis­te­mą, švie­sos ir gar­so apa­ra­tū­ros komp­lek­tą, bai­gia­me de­rin­ti įdie­gi­mo dar­bus. Sau­sio 28 die­ną vai­kiš­ko­je prem­je­ro­je „Te­gy­vuo­ja Lam­ber­tas!“ žiū­ro­vas jau ga­lės pa­si­mė­gau­ti įreng­ta Ma­žą­ja sa­le“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Į pa­bai­gą ei­na dar­bai fo­jė. Di­džio­jo­je sa­lė­je pra­si­dė­jo ap­dai­la. Gri­mo kam­ba­riai da­žo­mi, ka­bi­na­mos lu­bos, su­dė­tos du­rys. Iš­da­žy­ti poil­sio kam­ba­riai, be­veik baig­ta da­žy­ti sce­na, su­mon­tuo­ta įran­ga, pa­kė­li­mo me­cha­niz­mai. Bai­gia­mi da­žy­ti ko­ri­do­riai, su­tvar­ky­ta ka­sos te­ri­to­ri­ja.

 

„Yra ženk­lų, kad ar­tė­ja­me prie pa­bai­gos“, – sa­ko A. Žvi­nys. Jo tei­gi­mu, re­mon­tas dar ne­pa­sie­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pų.

 

Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai teat­re, pra­dė­ti 2013 me­tais, vyks­ta ke­liais eta­pais. Teat­ras re­mon­tuo­ja­mas už Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šas.

 

Lau­kia fi­nan­sa­vi­mo

 

Šiuo me­tu teat­ras spek­tak­lius ro­do Ma­žo­jo­je sa­lė­je ir An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio mo­kyk­lo­je. Su­si­ta­ri­mas su Šiau­lių kul­tū­ros cent­ru bai­gė­si sau­sio 1 die­ną, ši įstai­ga taip pat re­mon­tuo­ja­ma.

 

Kai ku­rie spek­tak­liai da­bar pri­tai­ko­mi Ma­ža­jai sa­lei, per­da­ro­mos de­ko­ra­ci­jos. Čia bus ro­do­ma „No­ra“, „Žai­di­mo pa­bai­ga“, vai­kiš­ki spek­tak­liai „Blu­sy­no pa­sa­ko­ji­mai“, „Lau­mė ir Be­ben­čiu­kas“.

 

A. Si­rei­kos krep­ši­nio mo­kyk­lo­je ro­do­mas spek­tak­lis „Dumb­las“.

 

Pa­sak A. Žvi­nio, teat­ras Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai yra pa­tei­kęs 8 pro­jek­tus, bet iki šios aki­mir­kos ne­ži­no­ma, ko­kį fi­nan­sa­vi­mą gaus.

 

„Tą iš­gy­ve­na vi­si teat­rai. Iš­lei­dus nau­ją pro­fe­sio­na­lių teat­rų, kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mą, bu­vo įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos į Kul­tū­ros ta­ry­bą vals­ty­bi­niai teat­rai, kon­cer­ti­nės įstai­gos ne­tu­ri tei­sės teik­ti fi­nan­sa­vi­mo pa­raiš­kų (tik edu­ka­ci­jai), jų veik­la fi­nan­suo­ja­ma at­ski­ra ei­lu­te. Bet per tą lai­ką, nuo 2016-ųjų rug­sė­jo, mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo tin­ka­mai pa­da­ry­ti na­mų dar­bų. Veiks­mas vy­ko, bet re­zul­ta­to nė­ra“, – sa­ko A. Žvi­nys.

 

Sau­sio 24 die­ną į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją yra su­kvies­ti teat­rų va­do­vai. Ti­ki­ma­si, kad fi­nan­sa­vi­mas paaiš­kės po sau­sio 26 die­nos po­sė­džio.

 

„Pla­nuo­ja­me, bet ar pa­vyks, neaiš­ku“, – sa­ko A. Žvi­nys. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui teat­ras no­rė­tų skir­ti jau­no vo­kie­čių re­ži­sie­riaus Ni­ko­las Darnstädt ir jo ko­man­dos dar­bą – spek­tak­lį pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus pje­sę „Min­dau­gas“.

 

Bend­ras pro­jek­tas su Na­cio­na­li­ne re­gio­nų plėt­ros agen­tū­ra – re­ži­sie­riaus Ai­do Gi­nio­čio spek­tak­lis, Ni­ko­la­jaus Go­go­lio „Re­vi­zo­rius“.

 

Jau­nas, per­spek­ty­vus ak­to­rius ir dra­ma­tur­gas Alek­sand­ras Špi­lia­vo­jus jau per­nai su­si­pa­ži­no su tru­pe, vy­res­niais ak­to­riais: jis no­ri sta­ty­ti sa­vo pa­ties ra­šo­mą pje­sę apie vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, ku­rie gy­ve­na se­ne­lių na­muo­se, bet iš­gy­ve­na jau­niems žmo­nėms bū­din­gas emo­ci­jas.

 

Pla­nuo­se ir Bi­ru­tės Ba­ne­vi­čiū­tės vai­kiš­kas spek­tak­lis, skir­tas ma­žiau­siai au­di­to­ri­jai – nuo 0 iki 3 me­tų.

 

Nu­ma­ty­ti du fes­ti­va­liai. Ant­ro­je me­tų pu­sė­je tu­rė­tų vyk­ti tarp­tau­ti­nis jau­ni­mui skir­tas fes­ti­va­lis, or­ga­ni­zuo­ja­mas kar­tu su teat­rų vai­kams ir jau­ni­mui aso­cia­ci­ja „Asi­te­žas“. Fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­tų Lie­tu­vos teat­rai, de­ra­ma­si su 5–8 už­sie­nio tru­pė­mis.

 

Ki­tas fes­ti­va­lis – „At­gai­va“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-ečiui ir Są­jū­džio 30-ečiui pa­mi­nė­ti, tu­rė­tų vyk­ti vė­ly­vą pa­va­sa­rį ar­ba ru­de­nį. „At­gai­va“ bu­vo 1988 me­tais Gy­čio Pa­de­gi­mo ini­cia­ty­va Šiau­liuo­se or­ga­ni­zuo­tas lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis.

 

 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2018 m. sausio 17 d.

www.skrastas.lt

« Grįžti atgal | Atnaujinta

Kalendorius

liepos 2018
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC

Naujienos

Apklausa

Kuri edukacinė programa būtų patraukli moksleiviams?

Balsavimo rezultatai

Loading ... Loading ...
Mus rasite
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Tilžės gatvė 155, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
Įmonės kodas 190755170
teatras@sdt.lt
Naujienlaiškis